Onze evenementen
Schrijf je in en WIN

Privacyverklaring

laatst bijgewerkt: januari 2012

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uneek Concepts gcv (hierna "Uneek Concepts") acht de privacy en veiligheid van haar klanten en gebruikers uiterst belangrijk. Wij hebben dan ook alle begrip voor uw bekommernis betreffende de privacy van alle gegevens die u ons verschaft, en uw behoefte om deze gegevens te kunnen beheren.

Uneek Concepts zal deze gegevens nooit verkopen, overdragen of gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onder gegevens verstaan wij alle contactpersonen, media, vragen, resultaten, promoties, acties enz.

Uneek Concepts website met URL www.onzepromoties.be (de ‘Website’) is eigendom van en beheerd door Uneek Concepts, een gcv gevestigd te Geel (België). Uneek Concepts beleid is erop gericht dat we de privacywetgeving naleven en respecteren en dat we onze gebruikers beschermen tegen mogelijk misbruik van hun persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn onderhevig aan de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 van België en kunnen door de klant op elk ogenblik opgevraagd worden teneinde eventuele aanpassingen te verrichten. Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten aangeboden op de Website en andere Internet-diensten van Uneek Concepts. Dit privacybeleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Uneek Concepts.

Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Uneek Concepts enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Uneek Concepts behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Uneek Concepts en dat door de loutere mededeling van informatie aan Uneek Concepts, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring van Uneek Concepts.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Uneek Concepts middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Uneek Concepts worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Welke gegevens houden we bij van u?

Een deel van de door u opgegeven informatie, bewaren we in ons klantenbestand.

  • Basisgegevens: familienaam, voornaam, postcode, gemeente, geslacht, geboortedatum, voorkeuren...
  • Eventuele extra gegevens: beroep, communicatiemiddelen (telefoon, fax, GSM, ...), burgerlijke stand,...

Niet alle gegevens zullen hier vermeld staan daar de website steeds onderhevig is aan allerlei aanpassingen om te streven naar een continu  verbetering van onze diensten.

Hoe winnen we uw persoonlijke gegevens in?

Uw persoonlijke gegevens geeft u ons zelf door. Andere mogelijke bronnen zijn d.mv. het invullen van promoties, wedstrijden, antwoordcoupons, door onze vertegenwoordigers…
Naar de toekomst toe willen we onze klantgegevens op een nog efficiëntere en meer klantvriendelijke manier inzamelen.

Wat doen we concreet met uw informatie?

We gebruiken uw gegevens:

  1. Om de door u gevraagde service zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
  2. Om u promoties, informatie, producten of diensten voor te stellen van ons of andere handelaars.

Het meten van statistieken en bezoekersaantallen

Om het bezoek op de websites van Uneek Concepts te meten en te evalueren worden algemene statistische bezoekersgegevens zoals bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina's en gemiddelde bezoeksduur geregistreerd. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens.  

Het opslaan van informatie (niet-persoonlijke aard)

Uneek Concepts kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

IP adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres. Uneek Concepts verzamelt IP-adressen voor zijn systeemadministratie, om rapporten op te stellen en om het gebruik van zijn site te onderzoeken. Wanneer u een pagina van de Uneek Concepts-site opvraagt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

Gebruik van ‘cookies’

Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel informatie vast te leggen. Cookies maken het ‘surfen’ makkelijker voor u doordat zij uw voorkeuren bewaren, terwijl u op uw site bent. Wij bewaren nooit of te nimmer wachtwoorden of informatie over creditcards in cookies.
Het gebruik van cookies is wijdverbreid en voordelig. U zult ze bij de meeste grotere websites aantreffen. Doordat zij ons laten zien hoe en wanneer gastgebruikers een site gebruiken, helpen cookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet.
Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina’s een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gastgebruikers te voldoen.

Het is belangrijk de volgende zaken te onthouden:

Wij zullen cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen (behalve bij het online bestellingen doen, en de desbetreffende gegevens vervallen wanneer u klaar bent met uw bestellingen)
Onze site gebruikt cookies om persoonlijk identificeerbare informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk als cookie-bestand verzonden werd. Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.

Links naar andere sites

U dient er zich van bewust te zijn dat wanneer u op onze site bent, u naar andere sites geleid kunt worden waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Dit betreft links vanuit de Uneek Concepts-site naar andere sites die u buiten het domein van onze dienstverlening en onze verantwoordelijkheid brengen.

Het Veiligheidsbeleid

Het belang van het veilig opslaan van uw persoonlijke gegevens gaat ons zeer ter harte. Wij betrachten de grootst mogelijke zorg bij de verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers. Alleen aan de werknemers die de toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun werk te doen, wordt toegang verleend. De werknemer die onze privacy- en/of veiligheidsbeleidsregels overtreedt, zal aan disciplinaire maatregelen onderworpen worden; hieronder vallen de mogelijke beëindiging van het dienstverband alsook civielrechtelijke stappen en/of strafrechtelijke vervolging.

Gebruikers opgelet:
Wij adviseren u uw wachtwoord aan niemand te onthullen. Wij zullen u nooit ofte nimmer in een onaangekondigd(e) telefoongesprek of e-mail om uw wachtwoord vragen. Uiteindelijk bent u degene die voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens verantwoordelijk is. Vergeet niet af te melden uit de Uneek Concepts-site en sluit uw browservenster wanneer u klaar bent met wat u aan het doen was; dit om er zeker van te zijn dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie, als uw computer toegankelijk is voor anderen of als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats zoals een bibliotheek of een Internetcafé gebruikt.

Acceptatie van deze voorwaarden

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met het privacybeleid of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze site. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in het privacybeleid aan te brengen. Wanneer u van de Uneek Concepts-site gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht het privacybeleid te hebben geaccepteerd.

Onze wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens die wij over u hebben openbaar te maken

Wij zullen slechts dan zonder uw voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens over u onthullen, wanneer wij reden hebben aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, in contact te komen met of een juridische procedure aanhangig te maken tegen iemand die mogelijkerwijs schade toebrengt aan de rechten of eigendommen van Uneek Concepts of van anderen die door deze activiteiten geschaad zou kunnen worden, ofwel die deze rechten of eigendommen (opzettelijk dan wel onopzettelijk) aantast. Wij zouden persoonlijke gegevens openbaar kunnen maken wanneer wij goede reden hebben aan te nemen dat de wet zulks gebiedt.

Wat u kunt doen als de gegevens die wij over u hebben incorrect zijn of als u uw inschrijving wilt verwijderen of zich wilt laten uitschrijven

Het is onze bekommernis ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, correct en bijgewerkt zijn. Om die reden willen wij u de mogelijkheid bieden toegang te verkrijgen tot de gegevens die wij over u hebben en deze te corrigeren en willen wij u in staat stellen uw inschrijving ongedaan te maken.
Gelieve hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met Uneek Concepts. Als u zich wilt uitschrijven voor de mailings dan ondersteunen wij dit te allen tijde. U kunt simpelweg een e-mail verzenden via het voorziene formulier op de website. Wij trachten dit zo automatisch mogelijk te doen. Indien dit manueel dient te gebeuren zal uw e-mailadres binnen 24 uur uit het bestand gehaald zijn.

Uneek Concepts kan geen garantie geven voor het privacybeleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.

Voor bijkomende informatie

Als u nog vragen heeft betreffende de gegevens die Uneek Concepts verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, aarzel dan niet ons te contacteren via info@onzepromoties.be, of telefonisch: +32 14 72 00 29, of schriftelijk op volgend adres:

Uneek Concepts gcv
Dr van de Perrestraat 125
2440 Geel
België