Onze evenementen
Schrijf je in en WIN

Disclaimer

laatst bijgewerkt: januari 2012

Welkom op de website www.onzepromoties.be. Op deze website zult u het grootste aanbod aan kortingscodes, vouchers en promotiecodes vinden. Naast deze kortingscodes vindt u ook een grootschalig aanbod aan aanbiedingen, gratis producten of diensten. Voor u als bezoeker dé kans om zonder enige vorm van registratie van diverse kortingen gebruik te maken.

Onzepromoties.be is een initiatief van Uneek concepts gcv. Deze website wordt met de groots mogelijke zorg voorzien van promoties, aanbiedingen en andere actie gerelateerde informatie. Hoewel wij ten aller tijde proberen het aanbod compleet en correct te plaatsen kan er altijd iets zijn waardoor een promotie, korting of actie niet of niet meer werkt, bestaat of op enige andere wijze niet het gewenste resultaat met zich mee brengt.  

Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website www.onzepromoties.be of haar nevendiensten zoals nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze disclaimer van www.onzepromoties.be.

De website.

Informatie op deze website en elk andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan www.onzepromoties.be en daarmee ook Uneek concepts gcv. Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Het gebruik van de online promoties mag enkel gebruikt worden voor een persoonlijke aankoop bij uw regionale handelaar.

Het is niet toegestaan om de website www.onzepromoties.be te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn.

Promoties, actie aanbiedingen en andere actie gerelateerde zaken.

Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen dan wel kortingen vermeld op deze website werken. Het is ten alle tijden aan de koper zelf om te controleren of een promotie de gewenste korting geeft en of deze wel gebruikt mag worden. Onzepromoties.be, Uneek concepts gcv en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Mocht u een promotie tegen komen die mogelijk niet correct is opgenomen laat het ons dan weten via e-mail. Wij zullen deze vervolgens zo snel mogelijk van de site af halen.  

Aankoop producten of diensten.

Onzepromoties.be verwijst enkel naar aanbieders van producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoop voorwaardes van de desbetreffende winkel of dienstverlener. Onzepromoties.be verkoopt zelf geen producten. Wij hebben geen contacten met verkoop afdelingen van de diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een product en / of dienst.

Advies.

Onzepromoties.be is niet verantwoordelijk voor de adviezen die verstrekt worden via onze website. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige voor professioneel advies over uw beslissing. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven.

Klachten.

Indien u een klacht heeft over deze website dient u deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dient u ten alle tijden uw volledige naam en adres gegevens te verstrekken. Een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 10 werkdagen in behandeling genomen en u zult hierover bericht worden.

Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk worden gericht aan de hoofdzetel van Uneek concepts binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Indien binnen die periode geen klacht werd ontvangen, wordt het werk en de levering beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de klant. Problemen die door de klant worden aangehaald met betrekking tot een inlassing of een deel van het voltooide werk geeft de klant geenszins het recht om de betaling op te schorten van het onbetwiste voltooide werk.

Toepassingsgebieden.

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Uneek concepts en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden. Uneek concepts is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemmingen hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de klant.
Elke – al dan niet gedrukte – vermelding op de briefwisseling met de klant of op elk ander document is van nul en generlei waarde als ze in tegenspraak is met onderhavige algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen op de bestelbon.

Auteursrechten.

Deze auteursrechten zijn van toepassing websites, logo’s, folders  en op alle andere initiatieven van Uneek concepts.

Intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Uneek concepts en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Uneek. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid.

Uneek concepts streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de door haar gepubliceerde informatie waarvoor zij echter niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welk gebruik dan ook. Uneek concepts is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Uneek concepts gewaarschuwd werd voor zulke schade. Uneek concepts maakt linken naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker, deze linken zijn puur informatief en Uneek concepts is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.
Uneek concepts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op het web en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Externe linken.

Deze site bevat linken naar andere websites. Uneek concepts is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat het Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Uneek concepts geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Uneek concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze sites.

Handelsmerken.

Sommige namen, tekens, banners en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei.

Ieder geschil met betrekking tot Uneek concepts valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Wijziging en kennisgeving.

Uneek concepts behoudt zich het recht voor bovenstaande regelgevingen te alle tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Online weergave.

Perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren en volledige kleurechtheid kunnen niet worden gegarandeerd.

Annulering van de opdrachtbron.

Verzoeken tot annulering of opschorting van een reclameopdracht moeten ten minste 1 maand  voor de datum van verschijning schriftelijk aan Uneek concepts worden gericht, evenwel de tot dan gestorte voorschotten blijven eigendom van Uneek. In geval van annulatie na de gestelde termijn is de adverteerder automatisch en van rechtswege ten titel van vooruit vastgestelde en forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd ten belope van het door de adverteerder reeds betaalde of te betalen voorschot.

Klachten.

Materiaal – Bewaring – Risico’s

Het door de klant geleverde materiaal wordt drie maandenna de datum van de laatste inlassing bewaard. Als de klant het materiaal na die termijn niet heeft teruggevorderd, wordt het vernietigd.
Tekeningen, clichés, films, documenten, enz die aan de klant toebehoren en zich in onze kantoren en werkruimten bevinden, zijn daar voor rekening en op risico van de klant.  De klant ontslaat Uneek concepts  formeel van aansprakelijk. Uneek concepts moet het materiaal niet verzekeren tegen risico’s van brand, verlies of diefstal.

Auteursrechten.

Alle DTP-werk dat door Uneek concepts wordt gemaakt, blijft haar eigendom en wordt beschermd door de auteursrechten. Indien de klant het gedigitaliseerde werk wenst te bekomen, zal een aangepast bestek gemaakt worden door Uneek.

Tarieven.

De advertenties worden ingelast (tekst) of aangemaakt (eigen pagina) tegen de tariefvoorwaarden die op het ogenblik van hun verschijningvan kracht zijn. Bij elke optie hoort één wijziging per jaar, indien dit niet anders vermeld staat. Prijsopgaven en opgegeven leveringstermijnen worden enkel ter informatie meegedeeld en houden dus geen enkele verbintenis in vanwege Uneek concepts. De directie van Uneek concepts behoudt zich het recht voor te allen tijde haar tarieven te wijzigen.